Statut Fundacji Nasz Las

tekst jednolity z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Nasz Las (zwana dalej w statucie: Fundacją), ustanowiona została przez fundatorów : Annę Uszyńską i Adrianus Johannes Josephus Petrus Klijn aktem notarialnym sporządzonym w dniu 1 8 marca 2022 r. w Warszawie.
 2. Niniejszy statut jest zwany dalej statutem.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 5. Siedzibą Fundacji jest Ciechanowiec.
 6. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 7. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 8. Celami Fundacji są:
  • działalność charytatywna,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  • promocja i organizacja wolontariatu.
 9. Fundacja realizuje cele poprzez:
  • zapobieganie zmianom klimatycznym i wymieraniu gatunków przez:
   • sadzenie drzew,
   • wspieranie bioróżnorodności,
   • edukację ekologiczną, społeczną, wspieranie i propagowanie badań naukowych w zakresie objętym celami statutowymi,
  • sadzenie lasów i utrzymywanie ich w stanie naturalnym w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
  • realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
  • wspieranie lokalnych społeczności w zalesianiu okolic;
  • wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu przywrócenie warunków naturalnych w przyrodzie;
  • organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie objętej celami statutowymi;——
  • współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi (krajowymi i zagranicznymi) działającymi w zakresie ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji, w szczególności w celu osiągnięcia w Polsce zerowej emisji dwutlenku węgla;
  • współpracę z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji, w szczególności w celu osiągnięcia w Polsce zerowej emisji dwutlenku węgla;
  • podejmowanie działań w celu ochrony puszczy białowieskiej;
  • prowadzenie doradztwa prawnego, finansowego i organizacyjnego związanego z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem;
  • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i nowoczesnych metod sadzenia i utrzymywania lasów;
  • finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego;
 10. W celu realizacji celów statutowych Fundacja może wspierać działalność podmiotów i osób fizycznych realizujących cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

Majątek i dochody

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie złotych 20.000,[dwadzieścia tysięcy
 2. Dochody Fundacji pochodzą z:
  • darowizn, spadków i zapisów;
  • odsetek bankowych;
  • dochodów ze zbiórek w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych;
  • dotacji, subwencji i darowizn osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,
  • papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 3. Dochody uzyskane przez Fundację przekazywane są w całości na realizację celów statutowych.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Organy Fundacji

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji w przypadku złożenia stosownego oświadczenia Zarządowi Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do sześciu członków.
  • Członków Zarządu Fundacji powołują, wskazując Prezesa Zarządu fundatorzy.
  • uchylony.
  • uchylony.
  • Odwołania członka Zarządu mogą dokonać pozostali członkowie Zarządu w drodze uchwały.
 4. Zarząd Fundacji jest powoływany na pięcioletnią kadencję. W braku rezygnacji członka zarządu, jego śmierci, odwołania lub utraty zdolności do czynności prawnych kadencja członka Zarządu ulega automatycznemu przedłużeniu.
 5. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Fundacji możliwe jest na pisemny wniosek członka Zarządu.
 7. Do czasu złożenia oświadczenia o odwieszeniu przez zawieszonego członka Zarządu nie może on korzystać ze swych statutowych i ustawowych kompetencji.
 8. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji fundatora.
 9. uchylony
 10. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie każdy z członków Zarządu.
 11. Zarząd Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
 12. Posiedzenia zwołuje Członek Zarządu Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Zarządu o planowanym porządku obrad Zarządu Fundacji. Posiedzenie może zostać zwołane na wniosek każdego członka Zarządu Fundacji.
 13. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć pracownicy Fundacji lub inne osoby w celu złożenia lub udzielania wyjaśnień co do zagadnień będących przedmiotem posiedzenia.
 14. Z przebiegu posiedzeń Zarządu Fundacji spisuje się protokoły.
 15. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedzenia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
 16. O ile statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 17. Udział członka Zarządu w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a oddawanie głosu przez wykonanie stosownej adnotacji w protokole z posiedzenia.
 18. Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym (lub emailowym) w trybie tzw. obiegowym. Za dzień podjęcia uchwały w trybie obiegowym uważa się dzień w którym do Prezesa Zarządu wpłynęły stanowiska (drogą email) wszystkich członków Zarządu.

Zmiana statutu i likwidacja Fundacji

 1. Zmiana nazwy, statutu, celów Fundacji, ministra właściwego ds. nadzoru należy do Zarządu.
 2. Zmiana w zakresie określonym w ust. 1 podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 4. W przypadku połączenia z inną fundacją Zarząd Fundacji:
  • podejmuje uchwałę o wyborze fundacji przejmującej lub przejmowanej;
  • podejmuje uchwałę wyrażającą zgodę na połączenie z inną fundacją;
  • podejmuje uchwałę określającą czy Fundacja jest fundacją przejmującą czy przejmowaną;
  • w przypadku gdy Fundacja Nasz Las ma być fundacją przejmowaną dokonuje wyboru przewodniego celu statutowego zbieżnego z celami statutowymi innej fundacji który będzie realizowany.
 5. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 uchwałę podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.
 6. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych.
 7. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.
 8. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.