AVG bepalingen en privacy beleid
WWW.NASZLAS.ORG

 1. OVER ONS
 1. De beheerder van de via de Website verzamelde persoonsgegevens is STICHTING NASZ LAS, gevestigd te: pl. 3 Maja 18, 18-230 Ciechanowiec, Polen, e-mailadres: ouszynska@gmail.com. (“Beheerder”)
 2. FUNDACJA NASZ LAS beheert de website en is verantwoordelijk voor de juiste levering van de elektronische diensten van de website.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Dit privacybeleid van de Website is een maatregel geïmplementeerd door de Beheerder, met als doel de acties te definiëren die de Beheerder heeft ondernomen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens die door betrokkenen aan de Beheerder ter beschikking zijn gesteld, en ook om betrokkenen te informeren over de procedure voor het omgaan met persoonsgegevens die van kracht is in het bedrijf dat door de beheerder wordt geleid, met name over de doeleinden en rechtsgronden voor verwerking en de categorieën ontvangers aan wie de door de beheerder verwerkte persoonsgegevens verder worden overgedragen, en de implementatie door de beheerder van de informatieplicht jegens Betrokkenen die voortvloeit uit de inhoud van art. 13 van Verordening (EU) Nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (Publicatieblad EU L 119 van 04.05.2016, p. 1, hierna “AVG”) in het resterende toepassingsgebied.
 2. De dienstverlener besteedt bijzondere zorg aan de bescherming van de belangen van de betrokkenen en zorgt er met name voor dat de door hem verzamelde gegevens in overeenstemming met de wet worden verwerkt; verzameld voor gespecificeerde, wettige doeleinden en niet onderworpen aan verdere verwerking die niet in overeenstemming is met deze doeleinden; feitelijk juist en toereikend zijn in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en opgeslagen in een vorm die identificatie van de personen waarop ze betrekking hebben mogelijk maakt, niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken.
 3. Dit privacybeleid van de Website is informatief, wat betekent dat het geen bron van verplichtingen is voor Gebruikers van de Website.
 4. Alle woorden, uitdrukkingen en acroniemen die op deze website verschijnen en beginnen met een hoofdletter (bijv. serviceprovider, website, elektronische service) moeten worden begrepen in overeenstemming met hun definities in dit privacybeleid of in de voorschriften van de website (indien van toepassing) , beschikbaar op pagina’s van de internetservice.
 5. De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en de Wet van 10 mei 2018 op de gegevensbescherming (hierna de Wet op de bescherming van persoonsgegevens) en de Wet op het aanbieden van elektronische diensten van 18 juli 2002 (Staatsblad van Wetten 2002 nr. 144, item 1204 zoals gewijzigd).

3. DOEL EN REIKWIJDTE VAN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

 1. Telkens zijn het doel, de reikwijdte en de ontvangers van de door de Dienstverlener verwerkte gegevens het resultaat van de acties die de Dienstontvanger op de Website heeft ondernomen. Als de Klant bijvoorbeeld van plan is om het Account te gebruiken, worden zijn persoonsgegevens verwerkt om het contract voor het gebruik van het Account te sluiten en uit te voeren.
 2. De Beheerder verwerkt persoonsgegevens van de Dienstontvanger of zijn vertegenwoordigers voor de volgende doeleinden:
  sluiting en uitvoering van het contract voor het gebruik van de Elektronische Dienst,
  • nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen, waaronder fiscale en boekhoudkundige voorschriften,
  • het voeren van gerechtelijke, arbitrage-, bestuursrechtelijke, gerechtelijk-bestuurlijke, handhavings- en bemiddelingsprocedures,
  • het documenteren van contractuele relaties voor bewijsdoeleinden voor de verjaringstermijn van claims die daarmee verband houden,
  • het uitvoeren van direct marketing van diensten of goederen aangeboden door de Beheerder, inclusief via e-mailcorrespondentie van het type nieuwsbrief,
  • het afhandelen van klachten en claims die voortvloeien uit garantierechten
 3. De Dienstverlener kan de volgende persoonsgegevens van Dienstontvangers verwerken die de Website gebruiken:
  • voor- en achternaam van de ontvanger van de dienst,
  • e-mailadres,
  • Naam van de samenwerkende organisatie,
  • Naam van het filiaal van de samenwerkende organisatie,
 4. Het verstrekken van persoonlijke gegevens waarnaar in het bovenstaande punt wordt verwezen, is niet verplicht, maar is noodzakelijk om het contract voor de levering van elektronische diensten op de website te sluiten en uit te voeren. De omvang van de gegevens die nodig zijn om een ​​contract af te sluiten, wordt telkens vooraf aangegeven op de Website, bij het gebruik van de Website en in het Reglement (indien van toepassing).
 5. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de Dienstontvanger kunnen worden overgedragen aan overheidsinstanties of aan andere personen of derden – voor zover en in gevallen waarin de beheerder wettelijk verplicht is deze te verstrekken. Bovendien kunnen Persoonsgegevens met betrekking tot de Dienstontvanger ook worden overgedragen aan entiteiten die boekhoudkundige en boekhoudkundige diensten verlenen, evenals juridische diensten voor de Beheerder. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens met betrekking tot de Dienstontvanger ook worden overgedragen aan entiteiten die boekhoudkundige en boekhoudkundige diensten en juridische diensten voor de Beheerder uitvoeren op basis van een afzonderlijke overeenkomst.
 6. De Beheerder verklaart dat hij passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om een ​​passend beveiligingsniveau te waarborgen dat overeenstemt met het risico verbonden aan de verwerking van de hem toevertrouwde persoonsgegevens, bedoeld in art. 32 AVG. De beheerder controleert en actualiseert regelmatig de technische en organisatorische maatregelen die hij gebruikt om een ​​passend beschermingsniveau voor de toevertrouwde persoonsgegevens te waarborgen.
 7. De Beheerder verklaart dat hij, om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, het Beleid Bescherming Persoonsgegevens heeft ingevoerd. Het Persoonsgegevensbeschermingsbeleid is een maatregel die door de Beheerder is geïmplementeerd in overeenstemming met art. 24 sec. 1 en 2 van de AVG, die tot doel hebben een procedure in te voeren voor de behandeling van persoonsgegevens in het bedrijf dat door de Beheerder wordt geleid, op basis waarvan de verwerking door de Beheerder zal plaatsvinden in overeenstemming met de AVG.
 8. Verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van de hierboven in punt 3 para. 2 omvat met name het verzamelen, wijzigen, opslaan, bekijken, bijwerken, analyseren en archiveren ervan.
 9. De Service Provider verwerkt ook geanonimiseerde gegevens met betrekking tot het gebruik van de Website (bijvoorbeeld het aantal Dienstontvangers) om statistieken over het gebruik van de Website te genereren. Deze gegevens zijn geaggregeerd en anoniem, d.w.z. ze bevatten geen kenmerken die personen identificeren die de Website gebruiken.
 10. Persoonsgegevens van de Dienstontvanger worden door de Beheerder bewaard voor de volgende periode:
  • in het geval van persoonsgegevens waarvoor de rechtsgrondslag voor hun verwerking door de Beheerder het feit is dat het noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het contract – totdat de aanspraken op grond van dit contract vervallen,
  • in het geval van persoonsgegevens waarvoor de basis voor hun verwerking door de beheerder een legitiem belang is – totdat deze basis voor verwerking ophoudt te bestaan, in het bijzonder tot het moment van verjaring van de vorderingen van de beheerder en de vorderingen van de ontvanger van de dienst die voortvloeien uit de wettelijke relatie tussen hen, beëindiging van het rechtsbestaan ​​van de Beheerder of rechtsgeldige of definitieve vaststelling of toekenning of voldoening of verdediging van een claim of ander recht van de Beheerder of de Ontvanger van de Dienst in gerechtelijke, arbitrage-, administratieve, gerechtelijk-administratieve, handhavings- of bemiddelingsprocedures ,
  • in het geval van persoonsgegevens waarvoor de basis voor hun verwerking is dat het noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op de Beheerder rusten – totdat deze basis voor verwerking ophoudt te bestaan.

4. COOKIES EN PRESTATIEGEGEVENS

 1. De serviceprovider verwerkt de gegevens niet in cookies bij het gebruik van de website.

5. GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

 1. Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de Dienstontvanger is vrijwillig, maar het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens aangegeven op de Website en in het Reglement van de Website (indien van toepassing) die nodig zijn om het contract voor het gebruik van de Elektronische Dienst te sluiten en uit te voeren, resulteert in het onvermogen om dit contract af te sluiten.
 2. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor het hierboven in punt 3 para. 2 letter a) is dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor het hierboven in punt 3 para. 2 verlicht. b) is dat het noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op de Beheerder rusten. De wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens voor de andere doeleinden die hierboven in het punt zijn aangegeven, is het legitieme belang dat wordt nagestreefd door de Beheerder.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. De betrokkene kan zijn rechten uitoefenen met behulp van het formulier dat beschikbaar is op: https://app.gorodo.pl/api/zadanie/7221636645

A. Recht op informatie

 1. De beheerder is bij het verkrijgen van persoonsgegevens verplicht de persoon van wie de gegevens afkomstig zijn alle volgende informatie te verstrekken:
  • uw identiteits- en contactgegevens en, indien van toepassing, de identiteits- en contactgegevens van uw vertegenwoordiger,
  • indien van toepassing, contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming,
  • de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en de rechtsgrondslag voor de verwerking,
  • informatie over ontvangers van persoonsgegevens of categorieën van ontvangers, indien van toepassing,
  • indien van toepassing – informatie over de intentie om Persoonsgegevens door te geven aan een derde land of internationale organisatie,
  • de periode gedurende welke persoonsgegevens zullen worden bewaard, en indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze periode te bepalen,
  • informatie of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is of een voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst en of de betrokkene verplicht is deze te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet verstrekken van gegevens.
 2. Indien de Beheerder van plan is persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, is hij verplicht de betrokkene vóór die verdere verwerking op de hoogte te stellen van dit andere doel en hem alle overige relevante informatie te verstrekken.

B. Het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken

 1. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

C. Recht op toegang tot persoonsgegevens

 1. De betrokkene heeft het recht om van de Beheerder de bevestiging te krijgen of er al dan niet Persoonsgegevens over hem worden verwerkt, en als dit het geval is, heeft hij recht op toegang tot deze gegevens en de volgende informatie:
  • verwerkingsdoeleinden;
  • categorieën relevante persoonsgegevens;
  • informatie over ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de geplande periode van opslag van persoonsgegevens, en indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze periode;
  • informatie over het recht om de Beheerder te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen of te beperken en bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
  • informatie over het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld – alle beschikbare informatie over hun bron;
  • informatie over geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in art. 22 sec. 1 en 4 van de AVG, en – althans in deze gevallen – relevante informatie over de regels voor het nemen ervan, evenals over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 2. De Beheerder is verplicht de Betrokkene een kopie van de Persoonsgegevens te verstrekken. Voor alle latere kopieën die door de betrokkene worden aangevraagd, kan de Beheerder een redelijk bedrag in rekening brengen als gevolg van administratieve kosten. Indien de Betrokkene langs elektronische weg om een ​​kopie verzoekt en tenzij anders aangegeven, zal de informatie worden verstrekt met algemeen gebruikte elektronische middelen.

D. Het recht om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens te eisen

 1. De betrokkene heeft het recht om de Beheerder te verzoeken zijn persoonsgegevens die onjuist zijn onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door een aanvullende verklaring in te dienen.
 2. De betrokkene heeft het recht om de Beheerder te verzoeken de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onmiddellijk te verwijderen, en de Beheerder is verplicht om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt,
  • de betrokkene heeft de toestemming ingetrokken waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig art. 6 sec. 1 verlicht. a) of art. 9 sec. 2 verlicht. a) AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor verwerking,
  • de betrokkene maakt bezwaar overeenkomstig art. 21 sec. 1 van de AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar overeenkomstig art. 21 sec. 2 AVG met betrekking tot verwerking,
  • persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarin is voorzien in het recht van de Unie of het recht van een lidstaat waaraan de beheerder is onderworpen,
  • persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8 sec. 1 AVG.
  • persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt,
 3. De in punt 2 hierboven vermelde rechten van de betrokkene zijn niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om vorderingen vast te stellen, na te streven of te verdedigen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of recht van de lidstaat waaronder de administrateur valt, of om een ​​taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de administrateur is opgedragen, om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid in overeenstemming met kunst. 9 sec. 2 verlicht. h) en i) AVG en art. 9 sec. 3 AVG voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 sec. 1 van de AVG, indien het waarschijnlijk is dat dit recht de verwezenlijking van de doeleinden van een dergelijke verwerking verhindert of ernstig belemmert.
 4. De beheerder is verplicht de betrokkene te informeren over rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

E. Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken

 1. De betrokkene heeft het recht om de Beheerder te verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken in de volgende gevallen:
  • De betrokkene twijfelt aan de juistheid van de persoonsgegevens – gedurende een periode die de Beheerder in staat stelt om de juistheid ervan te controleren,
  • de verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van persoonsgegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan,
  • De beheerder heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig om vorderingen vast te stellen, in te stellen of te verdedigen,
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 sec. 1 van de AVG – totdat is vastgesteld of de legitieme gronden van de beheerder prevaleren boven de gronden voor het bezwaar van de betrokkene.
 2. De beheerder is verplicht de betrokkene te informeren over beperking van de verwerking van persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig grote inspanningen zal vergen.

F. Recht op overdracht van persoonsgegevens

 1. De betrokkene heeft het recht om in een gestructureerd, gangbaar, machine leesbaar formaat de hem betreffende persoonsgegevens die aan de Beheerder zijn verstrekt, te ontvangen en heeft het recht om deze persoonsgegevens zonder enige belemmering van de Beheerder naar een andere beheerder te sturen, indien de verwerking wordt uitgevoerd geautomatiseerd worden uitgevoerd en a) gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene of b) noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.
 2. Door het hierboven vermelde recht uit te oefenen, heeft de betrokkene het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens door de Beheerder rechtstreeks naar een andere beheerder worden verzonden, als dit technisch mogelijk is. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Beheerder is toevertrouwd. Dit recht mag ook geen nadelige invloed hebben op de rechten en vrijheden van andere entiteiten.

G. Recht van bezwaar en rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen

 1. De betrokkene heeft het recht om te allen tijde – om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie – bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van art. 6 sec. 1 verlicht. e) of f) AVG, inclusief profilering op basis van deze bepalingen. De beheerder mag deze persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij hij het bestaan ​​aantoont van geldige, wettelijk gerechtvaardigde gronden voor verwerking die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of gronden voor het instellen, onderzoeken of verdedigen van vorderingen.
 2. Als persoonsgegevens door de Beheerder worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.
 3. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, mogen de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.
 4. Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 sec. 1 van de AVG heeft de betrokkene het recht om – om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie – bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
 5. De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem of haar op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treffen, tenzij het besluit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de Beheerder; is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de beheerder is onderworpen en dat voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene of is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

7. SLOTBEPALINGEN

 1. De website kan links naar andere websites bevatten. De Service Provider moedigt u aan om het privacybeleid te lezen nadat u naar andere websites bent gegaan. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Website.
 2. De beheerder voorziet dienovereenkomstig in de volgende technische maatregelen om de verkrijging en wijziging van langs elektronische weg verzonden persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen:
  het beveiligen van de dataset tegen ongeautoriseerde toegang;
 3. In alle zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van in het bijzonder zaken die verband houden met de bepalingen van dit privacybeleid, dient de Dienstontvanger contact op te nemen met de Beheerder via de volgende contactgegevens:
 4. FUNDACJA NASZ LAS, pl. 3 Maja 18, 18-230 Ciechanowiec, Polen, e-mailadres: ouszynska@gmail.com